LEGION GOLF LEAGUE 10/17/19

 

10:00

 

10:30

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

1 Bill Dawson

12

1 Cheri Bathurst

5

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

2 Vince Gouthro

25

2 Larry Gupton

12

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

3 Jim Krake

17

3 Gladys Phipps

5

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

4 Anne Scholl

21

4 Dave Weise

15

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

10:06

 

10:36

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

1 Joe Forisko

17

1 Bob Hollabaugh

12

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

2 Denny Moran

12

2 Corky Weeks

14

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

3 Russ Mortensen

9

3 Vickie Weeks

9

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

4 Mike Case

7

4 Anna Mascho

24

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

10:12

 

10:42

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

1 Jay Morrison

14

1 Roger Burley

22

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

2 Paul Mauch

11

2 Larry Spohn

12

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

3 Brad Ritchey

11

3 Terry Schaefer

25

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

4 Wayne Hames

15

4

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

10:18

 

10:48

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

1 Lloyd Hackman

14

1 Dick Gear

14

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

2 Wes Lane

20

2 Dave Horrocks

13

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

3 Bill Back

17

3 Jeff Badyk

20

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

4 Dave Johnk

23

4 Gary Freymuth

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

10:24

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

1 Ron Buchan

14

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

2 Ted Reinstra

13

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

3 Jim Dallas

6

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

4 Paul Cox

17

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX