LEGION GOLF LEAGUE 10/15/20

 

8:00

 

8:30

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

1 Wayne Hames

13

1 Roger Burley

21

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

2 Jay Morrison

16

2 Larry Spohn

15

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

3 Paul Mauch

10

3 Terry Schaefer

26

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

4

 

4 Bob Brown

18

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

8:06

 

8:36

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

1 Will Harvey

12

1 Anna Mascho

21

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

2 Judy Harvey

6

2 Bob Hollabaugh

16

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

3 Emilio Correa

9

3 Vickie Weeks

10

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

4

 

4 Corky Weeks

13

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

8:12

 

8:42

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

1 Jim Jacobsen

18

1 Tom Harris

12

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

2 Dave Johnk

28

2 Danene Harris

11

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

3  Wes Lane

23

3 Ron Buchan

13

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

4 Dennis Moran

12

4 Ted Reinstra

15

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

8:18

 

8:48

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

1 Jim Dallas

6

1 Dave Weiss

11

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

2 Larry Gupton

8

2 Gladys Phipps

7

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

3 Paul Cox

18

3 Valerie Jenkins

12

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

4 Dave Enfeld

17

4 Phil Beeson

22

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

8:24

 

8:54

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

1 Mike Case

10

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

2 Lloyd Hackman

12

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

3  Joe Forisko

21

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

4 Russ Mortenson

10

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX